Kompleksowe usługi zarządu nieruchomościami

W przypadku wspólnot mieszkaniowych będących w fazie organizacji świadczymy usługi w zakresie:

 • wystąpienia do urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON,
 • wystąpienia do urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP,
 • założenia rachunku bankowego,
 • przygotowania umów na dostawę mediów i wszelkich innych, zapewniających prawidłową i niezakłóconą obsługę nieruchomości,
 • ustalenia zasad obsługi finansowej wspólnoty,
 • ubezpieczenia budynku oraz wspólnoty.

Poza tym świadczymy kompleksowe usługi związane z zarządzaniem nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej w ramach umownego wynagrodzenia.

W ramach zarządzania nieruchomością oferujemy:

 • ustalanie planów strategicznych i operacyjnych dla nieruchomości,
 • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, budżetowanie, sprawozdawczość i kontrolę, zarządzanie kosztami,
 • analizę finansowo-ekonomiczną nieruchomości,

a także:

 • reprezentację wspólnoty mieszkaniowej
  • na zewnątrz, przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • w stosunkach pomiędzy właścicielami.

Nasze usługi obejmują także obsługę prawną wspólnoty:

 • opracowywanie umów w zakresie obsługi eksploatacyjnej i technicznej nieruchomości wspólnej oraz ich zawieranie, aneksowanie i rozwiązywanie w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowe,
 • opracowywanie uchwał i regulaminów wewnętrznych wspólnoty mieszkaniowej,
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed sądami i organami egzekucyjnymi,
 • współpracę w imieniu i na rzecz wspólnoty z kancelariami prawnymi w przypadkach wymagających wyspecjalizowanej obsługi prawnej.

Obsługa eksploatacyjna w ramach naszej usługi to:

 • prowadzenie i aktualizacje ewidencji lokali i ich użytkowników,
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości wspólnej,
 • zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej przez wyszukiwanie dostawców, negocjowanie umów zawieranych w imieniu i na rzecz wspólnoty i kontrole ich wykonania w zakresie:
  • nadzorowania dostawy usług komunalnych: wody, energii elektrycznej, gazu, odprowadzenia ścieków oraz innych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
  • ubezpieczenia na życzenie wspólnoty nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • zapewnienie organizacji utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków, służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz utrzymania należytego porządku i czystości terenu działek, chodnika wzdłuż budynków i innych terenów wspólnoty, zgodnie z zawartymi umowami z usługodawcami,
 • udzielenie każdemu właścicielowi lokalu w nieruchomości, na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji dotyczących spraw zarządzania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach w zakresie dotyczącym indywidualnych lokali,
 • zapewnianie, w miarę zainteresowania potencjalnych najemców/dzierżawców, wynajęcia pomieszczeń i lokali, położonych w częściach wspólnych nieruchomości, o ile są na ten cel wykorzystywane,
 • zapewnianie w miarę zainteresowania potencjalnych najemców wynajęcia na reklamy zewnętrznych ścian oraz dachu budynku i innych części nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel są wykorzystywane,
 • wydawanie zaświadczeń, poświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych i innych.

Zajmujemy się również obsługą zebrań wspólnoty mieszkaniowej, co oznacza:

 • zwoływanie na zlecenie zarządu wspólnoty zebrań sprawozdawczych wspólnoty mieszkaniowej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego,
 • przygotowanie zebrań, co oznacza w szczególności zapewnienie lokalu wynajętego w imieniu i na rzecz wspólnoty, umożliwiającego odbycie zebrania oraz przygotowanie porządku zebrania i projektów uchwał wspólnoty mieszkaniowej,
 • zawiadamianie właścicieli lokali na piśmie o terminie, miejscu i porządku, co najmniej na tydzień przed terminem zebrania,
 • obsługa zebrań wspólnoty, z możliwością prowadzenie zebrania, protokołowanie jego przebiegu oraz liczenia głosów,
 • na zlecenie zarządu zbieranie indywidualnie oddawanych głosów oraz niezwłocznie poinformowanie na piśmie każdego właściciela lokalu o treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie.

Oferujemy Państwu także obsługę techniczną wspólnoty mieszkaniowej, czyli:

 • sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków zarządcy nieruchomości jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego administratora (zarządcy),
 • przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,
 • zapewnienie, poprzez prowadzenie i zlecanie w uzgodnieniu z zarządem, konserwacji i bieżących napraw, prawidłowego użytkowania budynków i lokali oraz instalacji i urządzeń wentylacyjnych, instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania, instalacji i urządzeń gazowych, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych, instalacji domofonowej,
 • zapewnienie i zlecanie w uzgodnieniu z zarządem kontroli technicznych i okresowych, obligatoryjnych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie zgodnie z wymogami Prawo budowlane, a także oceny stanu technicznego oraz wyznaczenia i oszacowania wartości niezbędnych działań inwestycyjnych remontowych i modernizacyjnych,
 • zapewnienie organizowania warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego,
 • zapewnienie i zlecanie w imieniu i na rzecz wspólnoty, zabezpieczenia awarii oraz usuwania ich skutków na nieruchomości wspólnej w przypadkach przekraczających zakres bieżących konserwacji,
 • zapewnienie, w imieniu i na rzecz wspólnoty, realizacji remontów i modernizacji nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie wykonawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania,
 • prowadzenie księgi napraw i awarii oraz zgłoszeń członków wspólnoty, w której w szczególności odnotowane będą wszystkie zgłoszenia przekazywane do zarządcy przez wspólnotę oraz działania podejmowane przez zarządcę w celu ich realizacji.

W ramach obsługi finansowej wspólnoty zajmujemy się:

 • uzyskaniem dla wspólnoty numeru statystycznego REGON, jeśli numer taki do tej pory nie został uzyskany,
 • otwarciem w imieniu i na rzecz wspólnoty we wskazanym przez nią banku rachunku bankowego w sytuacji, gdy wspólnota takiego rachunku nie posiada, oraz dokonywanie bieżących rozliczeń przez ten rachunek bankowy,
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP w imieniu i na rzecz wspólnoty we właściwym urzędzie skarbowym,
 • corocznym składaniem do właściwego urzędu skarbowego, w imieniu i na rzecz wspólnoty, deklaracji CIT-8,
 • wydzieleniem dla funduszu remontowego oddzielnego subkonta na życzenie wspólnoty mieszkaniowej,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek wnoszonych przez właścicieli na pokrycie tych kosztów a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej – w zakresie i w sposób określony w odrębnej uchwale wspólnoty mieszkaniowej,
 • rozliczanie płatności jak poniżej, wnoszonych przez właścicieli lokali wnoszonych z góry do dnia 10 każdego miesiąca ( lub terminu ustalonego przez wspólnotę ):
  • zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną (zaliczki bieżącej/eksploatacyjnej oraz zaliczki na fundusz remontowy),
  • zaliczek za media dostarczane do lokali poszczególnych właścicieli,
  • pożytków z nieruchomości wspólnej,
 • przygotowaniem projektu rocznego i wieloletniego rzeczowo-finansowego planu gospodarczego zarządzania nieruchomością wspólną,
 • sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty mieszkaniowej,
 • prowadzeniem bieżącej analizy kosztów utrzymania nieruchomości,
 • kontrolą należności i zobowiązań, podejmowanie działań windykacyjnych w zakresie ściągalności należnych opłat oraz stałą kontrolą terminowości wpłat,
 • stałym podejmowaniem działań optymalizujących koszty zarządu nieruchomością wspólną.

Najefektywniejsze zarządzanie i administrowanie nieruchomościami w Sosnowcu